Privacybeleid

AP Solutions GmbH is verheugd dat u de website van allyz bezoekt https://www.allyz.com/nl/kies-jouw-allyz en/of de allyz app gebruikt. De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Het volgende informeert u over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u volgens de wetgeving aangaande gegevensbescherming heeft.

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. We vragen u daarom deze verklaring regelmatig door te lezen. De laatste regel geeft aan wanneer de verklaring voor het laatst is bijgewerkt.

1.      Verwerkingsverantwoordelijke

AP Solutions GmbH Königinstraße 28 D-80802 München

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw  persoonsgegevens.

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via de bovenstaande postmail of per e-mail : Dataprivacy.apsolutions.nl@allianz.com

2.      Welke persoonsgegevens?

Persoons- en contactgegevens: zoals uw naam en achternaam, adres; e-mailadres; geboortedatum; geslacht; titel; ; telefoonnummers; polisnummer

Navigatie-informatie: IP-adres van de aanvragende computer, datum en tijd van toegang, website van waaruit toegang is verkregen (referrer URL), gebruikte browser

Informatie over uw voorkeuren: Je geselecteerde voorkeuren gekoppeld aan je allyz account, inclusief specifieke toestemmingen die je hebt gegeven of geweigerd, voorkeuren voor geaccepteerde meldingen en cookies die je advertentievoorkeuren bevatten.

Gebruiksinformatie en profielen: uw browsegeschiedenis op allyz en uw reisvoorkeuren; hoe u omging met onze diensten, inclusief de tijd die u doorbracht op onze site en de pagina's van onze site, secties of functies die u hebt bezocht; de links waarop u klikte om te worden omgeleid naar of van onze diensten.

Uw verzekeringspolisnummer, voor het geval de toegang tot allyz plus wordt verwerkt

3.      Waarom verwerkt u mijn persoonsgegevens? Wat zijn de rechtsgronden?

Doelstellingen

Rechtsgrond

Accountbeheer:

-          Gebruikersaccounts aanmaken, beheren en verwijderen;

-          Accountbeheer dubbele gebruiker.

Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract (Gebruiksvoorwaarden)

Gebruik van Allyz-diensten zoals vermeld in de Gebruiksvoorwaarden, zoals:

-          Helpen bij het plannen van je reizen;

-          Kopen van onze producten of diensten zoals CyberCare of andere diensten op aanvraag.

Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract (Gebruiksvoorwaarden)

Klantenservice:

-          Je ondersteunen bij vragen of verzoeken met betrekking tot de diensten van allyz;

-          Onderzoek met of bij onze serviceproviders om bepaalde problemen op te lossen.

Noodzakelijk voor de uitvoering van het Contract of;

uitdrukkelijke toestemming wanneer dit nodig is voor een specifiek doel.

Marketingactiviteiten:

-          Het uitvoeren van marketing- en reclameactiviteiten waarbij aanbiedingen, promoties worden gecommuniceerd die voor u interessant kunnen zijn;

-          Het beheren en aanbieden van contextuele reclame en reclame op basis van gedrag.

 Toestemming

Kennisgeving bij gebruik van de services:

-          Op allyz App activiteiten zoals pushmeldingen, toegang tot je locatie.

Instemming.

Raadpleeg de handleiding van uw mobiele apparaat voor informatie over hoe u uw instellingen kunt wijzigen en het delen van deze categorie gegevens kunt regelen.

 

Het verstrekken van informatie

en advies over

het gebruik van de diensten

Legitiem belang om ervoor te zorgen dat u de diensten van allyz correct gebruikt

Fraudepreventie en -detectie

Legitiem belang om u en Allyz te beschermen in geval van fraude die uw rechten en vrijheden in gevaar zou kunnen brengen

Voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. fiscale, boekhoudkundige en administratieve verplichtingen)

Noodzakelijk om te voldoen aan wet- en regelgeving

4.      Categorieën ontvangers van persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die verenigbaar is met de hierboven aangegeven doeleinden. Voor de genoemde doeleinden kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de volgende partijen die optreden als derden onafhankelijke verwerkerverantwoordelijke :

  • Overheden, andere bedrijven van de Allianz Group, andere verzekeraars, medeverzekeraars, herverzekeraars, verzekeringstussenpersonen/makelaars, dienstverleners en banken. 

Voor de genoemde doeleinden kunnen we uw persoonlijke gegevens ook delen met de volgende partijen die in onze opdracht als gegevensverwerkers werken:

  •  Andere bedrijven van de Allianz Group, technische adviseurs, deskundigen, advocaten, schade-experts, reparateurs, artsen; en dienstverlenende bedrijven voor het afhandelen van schadeclaims, IT, post, documentbeheer; en
  • Adverteerders en advertentienetwerken om u marketingcommunicatie te sturen, zoals toegestaan onder de lokale wetgeving en in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren. 

 

Als allyz u diensten van derden aanbiedt, kan het zijn dat we alleen een link naar de website van deze derde aanbieden. Voor de verwerking van persoonsgegevens is alleen de privacyverklaring van deze derde verwerkingsverantwoordelijke van toepassing.

Zonder uw toestemming delen we uw persoonlijke gegevens niet met  derden voor hun eigen marketingdoeleinden. 

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting kunnen we uw gegevens delen met de relevante ombudsman als u een klacht indient over het product of de dienst die we aan u hebben geleverd.

5.      Waar worden mijn persoonlijke gegevens verwerkt?

Uw persoonlijke gegevens kunnen zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt door de partijen die worden genoemd in artikel 4 hierboven, altijd onderhevig aan contractuele beperkingen met betrekking tot vertrouwelijkheid en beveiliging en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan partijen die niet bevoegd zijn om deze te verwerken. Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven voor verwerking buiten de EER door een ander bedrijf binnen de Allianz Group, zullen wij dit doen op basis van de door Allianz goedgekeurde bindende bedrijfsregels (Binding Corporate Rules), bekend als de Allianz Privacy Standard (Allianz' BCR), die een adequate bescherming van persoonsgegevens vastleggen en wettelijk bindend zijn voor alle bedrijven binnen de Allianz Group. Allianz' BCR en de lijst van Allianz Group bedrijven die hieraan voldoen zijn hier te vinden Binding Corporate Rules (allianz-partners.com). Waar de BCRs van Allianz niet van toepassing zijn, zullen we in plaats daarvan stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER een passend beschermingsniveau krijgt zoals binnen de EER. U kunt te weten komen op welke waarborgen wij ons baseren voor dergelijke doorgiften (bijvoorbeeld Standaard Contractuele Clausules) door contact met ons op te nemen zoals beschreven in artikel 2.

6.      Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op onze website/app. Dit zijn kleine bestanden die automatisch worden aangemaakt door je browser en opgeslagen op je eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) wanneer je onze site bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan je eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojan horses of andere malware. 

 

In de cookie wordt informatie opgeslagen die ontstaat in verband met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat we directe kennis van uw identiteit krijgen.

 

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuw cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking voor technisch noodzakelijke cookies is art. 6 para. 1 lit. b AVG in combinatie met de Telecommunicatiewet [1]

7.      Duur en opslag

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is; om je de diensten te leveren, zolang je een actieve account bij ons hebt, ten behoeve van onze legitieme belangen en bedrijfsvoering, om te voldoen aan bestaande wettelijke verplichtingen en/of voor de uitoefening van onze rechten en verdediging tegen claims.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van de reden waarom we ze verzamelen en waarvoor we ze verwerken. We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de wettelijke verjaringstermijnen die zijn vastgelegd in de regelgeving die van toepassing is op de geleverde diensten.

 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en we bewaren ze alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Inactieve accounts

niet geactiveerde accounts

Als je account 2 jaar inactief blijft, sturen we je een bericht om je te herinneren aan deze inactiviteit en je de mogelijkheid te bieden om je account te reactiveren. Als je je account niet reactiveert, wordt deze binnen 6 maanden na de verzenddatum van de mededeling gesloten.

Wanneer je je registreert bij allyz, ontvang je een bevestigingslink waarmee je je account kunt activeren. Als je je account niet onmiddellijk activeert door op de link te klikken, krijg je 15 dagen de tijd om het te bevestigen. Als je je account niet binnen 15 dagen activeert, wordt je account als niet-bestaand (d.w.z. niet aangemaakt) beschouwd.
Neem voor meer informatie contact met ons op

8.      Mijn rechten met betrekking tot mijn persoonsgegevens

Waar toegestaan door de toepasselijke wet- of regelgeving, hebt u het recht om:

-          Toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en de herkomst van de gegevens, de doeleinden van de verwerking, de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker(s) en de partijen aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt;

U kunt uw toestemming hier te allen tijde intrekken https://nl.allyz.com/account/profiel/notificatie-instellingen

-          wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt met uw toestemming; 

-          Update of corrigeer uw persoonsgegevens hier https://nl.allyz.com/account/profiel/mijn-account zodat deze altijd accuraat zijn;

-          Uw persoonsgegevens uit onze bestanden verwijderen als deze niet langer nodig zijn voor de hierboven aangegeven doeleinden;

-          De verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperken, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens hebt betwist, gedurende de periode waarin wij de juistheid ervan kunnen controleren;

-          uw persoonsgegevens in elektronische vorm verkrijgen voor u of voor uw nieuwe verzekeraar; en 

-          Een klacht indienen bij ons en/of de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kunt u hier doen https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

U kunt deze rechten uitoefenen door uw privacyvoorkeuren hier aan te passen https://nl.allyz.com/account/profiel/notificatie-instellingen als u een online account bij ons hebt aangemaakt, of door contact met ons op te nemen zoals beschreven in artikel 1 hierboven en uw naam, e-mailadres, accountidentificatie en het doel van uw verzoek door te geven.

9.      Bezwaar maken tegen de verwerking

Indien toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of ons te vragen om te stoppen met de verwerking ervan (inclusief voor direct marketingdoeleinden). Zodra u ons van dit verzoek op de hoogte hebt gesteld, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij dit is toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving. U kunt dit recht op dezelfde manier uitoefenen als voor uw andere rechten zoals vermeld in artikel 8 hierboven.

10.  Beveiliging

We gebruiken gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

 

 

[1] Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz

Status: Augustus 2023