Gebruiksvoorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de allyz Website en App ("allyz"). Lees ze zorgvuldig door voordat je ze accepteert en doorgaat met registreren.

1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom bij allyz. Lees deze Gebruiksvoorwaarden ("GV") zorgvuldig door voordat u allyz gebruikt. Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten de wettelijke voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website en/of App en uw bijbehorende allyz lidmaatschap als u zich registreert voor een account. Door gebruik te maken van allyz, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy. Als u het niet eens bent met enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, maak dan geen gebruik van allyz.

De termen "onze" of "wij" verwijzen naar de eigenaar van allyz wiens bedrijfsnaam AP Solutions GmbH ("Allianz") is.  De term "u" verwijst naar de gebruiker of persoon die allyz raadpleegt/gebruikt.

2. DOEL VAN ALLYZ

Het doel van allyz is om u te voorzien van een reeks online diensten op het gebied van Reizen, Thuis, Easy Living en Cyber Care. Deze worden rechtstreeks door allyz aangeboden of door een derde. allyz is een geregistreerdeverzekeringstussenpersoon van het type gebonden bemiddelaar en kan u ook verzekeringsproducten aanbieden. De aangeboden diensten kunnen per land verschillen.

De reisservices zijn toegankelijk tijdens alle fasen van je reis en daarna. Deze diensten strekken zich uit tot reisgerelateerde diensten zoals bestemmings- en vluchtinformatie en toegang tot gezondheidsdiensten tijdens het reizen.

We bieden ook services aan huis, zoals ambachtslieden en schoonmaakdiensten (betalen op aanvraag). 

Tot slot kunnen Cyber Carediensten toegang tot VPN-diensten ("Virtual Private Network") of een wachtwoordmanager omvatten.

Sommige van de genoemde diensten zijn gratis, aan andere zijn kosten verbonden.   Als er kosten aan verbonden zijn, worden deze duidelijk weergegeven. Hetzelfde geldt voor aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde diensten.

De toegankelijkheid van erschillende diensten is afhankelijk van je status als Gebruiker. Een beperkt aantal  diensten zijn beschikbaar voordat je je registreert en veel meer als je opwaardeert tot allyz of allyz plus lid. Het volledige pakket van huidige diensten wordt beschreven door allyz op de volgende link Allyz services | allyz - Allianz.    

3. GEBRUIKERSSTATUS

De diensten die beschikbaar zijn op allyz worden aangepast aan de status van de gebruiker. Houd er rekening mee dat het, afhankelijk van het specifieke servicegebied (Reizen, Thuis, Easy Living of Cyber Care), mogelijk is om in verschillende servicegebieden een verschillende gebruikersstatus te hebben.       

Een gebruiker is elke natuurlijke persoon die allyz gebruikt, ongeacht of hij een account heeft of niet. Als gebruiker kun je de status hebben van:

Eenvoudige gebruiker

Als eenvoudige gebruiker (niet geregistreerd) kun je de allyz website bezoeken en/of de App downloaden.

allyz lid

Als allyz-lid heb je gratis toegang tot een reeks diensten die toegankelijk zijn via de volgende link Allyz services | allyz - Allianz. Je kunt ook toegang krijgen tot aanvullende diensten waarvoor je moet betalen. 

allyz plus lid

Om lid te worden van allyz plus moet je eerst een in aanmerking komende verzekeringspolis hebben gekocht of toegang hebben gekregen via een promotie. We kunnen je ook tegen betaling toegang bieden. Als allyz plus lid heb je toegang tot het volledige dienstenpakket dat toegankelijk is via de volgende link Allyz services | allyz - Allianz.

Houd er rekening mee dat wanneer je betaalt voor verzekeringen of diensten tijdens het gebruik van allyz, deze betaling in sommige gevallen zal worden geïnd door een derde.

4. WIJZIGINGEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Algemene wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden en de aangeboden diensten voor eenvoudige gebruikers en allyz-leden

We kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Gebruiksvoorwaarden, de gratis diensten of een deel ervan wanneer dergelijke wijzigingen gering of objectief gerechtvaardigd zijn of worden aangebracht om noodzakelijke wettelijke of regelgevende redenen ("Algemene wijzigingen"). Materieel gerechtvaardigde algemene wijzigingen kunnen worden doorgevoerd om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld in het geval van technische ontwikkelingen of omstandigheden die de levering van onze diensten of systemen in overeenstemming met het contract kunnen beïnvloeden of in gevaar kunnen brengen); om bestaande functies van de diensten te verbeteren of om extra functies toe te voegen; om rekening te houden met de technische vooruitgang; en om de toekomstige functionaliteit van de diensten te waarborgen.

Veranderingen in diensten op aanvraag    

We kunnen wijzigingen aanbrengen in de diensten die op aanvraag worden aangeboden, waarbij je voor een dienst betaalt terwijl je gebruik van ze maakt.  Dit kan het verwijderen van een dienst, het toevoegen van een dienst of het wijzigen van de kosten van de dienst inhouden.  Het kan ook gaan om het wijzigen van een specifiek aspect van de dienst.  Een reden hiervoor kan onder meer zijn om de algehele klantervaring te verbeteren. Wijzigingen aan diensten op aanvraag worden echter pas van kracht nadat de reeds geboekte diensten definitief zijn geleverd en betaald.

Wijzigingen in het lidmaatschap van allyz plus

We kunnen de diensten in het allyz plus lidmaatschap naar eigen goeddunken en op basis van objectief gerechtvaardigde criteria aanpassen. Voor zover je in Duitsland woont of Duits recht van toepassing is, blijft § 315 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) onaangetast.*  

 

Alle wijzigingen die van kracht worden

Als we wijzigingen aanbrengen zoals hierboven beschreven, zullen we u schriftelijk (zoals per e-mail) op de hoogte stellen van de wijzigingen en de redenen daarvoor binnen een redelijke periode van ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen van kracht worden. U kunt de wijzigingen afwijzen door uw account te beëindigen in overeenstemming met artikel 17 (2) van de Gebruiksvoorwaarden. Uw toestemming wordt geacht te zijn gegeven als u niet binnen een periode van 30 dagen na ontvangst van de informatie over de wijzigingen hebt opgezegd. De wijzigingen worden dan van kracht vanaf de datum waarop we je schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) op de hoogte hebben gesteld.

Wij zullen u aan het begin van de periode van ten minste 30 dagen informeren over het goedkeuringseffect bij het ontbreken van opzegging, en over uw opzeggingsmogelijkheid.

Wijzigingen in de aangeboden diensten voor allyz plus leden die buiten de reikwijdte van deze clausule vallen

Alle wijzigingen aan de allyz plus lidmaatschappen die verder gaan dan het bovenstaande worden pas van kracht aan het einde van de termijn, tenzij u voor die tijd akkoord gaat met de wijzigingen. Het kan nodig zijn dat we wijzigingen moeten aanbrengen in de allyz plus lidmaatschapsdiensten die verder gaan dan de hierboven beschreven wijzigingen. In dit geval zullen we uw toestemming vragen. Als u geen toestemming geeft, worden de wijzigingen pas van kracht vanaf het begin van de nieuwe termijn als u uw allyz plus lidmaatschap verlengt.

Wijzigingen, die gebaseerd zijn op uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, blijven onaangetast door de bepaling in dit artikel  4. Indien een wijziging ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige wijzigingen of voorwaarden hierdoor niet aangetast.

 

*§ 315 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Vaststelling van levering door een der partijen

(1)      Als nakoming dient te worden vastgesteld door een van de overeengekomen partijen, dan wordt in geval van twijfel verondersteld dat de vaststelling zal geschieden op gelijkwaardige basis.

(2)      De vaststelling zal worden gemaakt doormiddel van een verklaring van de andere partij

(3)      Indien de vaststelling gemaakt dient te worden op een gelijkwaardige basis , dan zal deze vaststelling uitsluitend bindend zijn voor de andere partij voorzover deze gelijkwaardig is. Wanneer deze niet gelijkwaardig is, dan zal de vaststelling geschieden op basis van een gerechtelijk oordeel; hetzelfde zal van toepassing zijn indien de vaststelling is vertraagd.

5. REGISTRATIE/INLOGGEN OM DE SERVICES TE GEBRUIKEN

Je kunt allyz doorbladeren zonder registratie. Echter, zoals beschreven in artikel 3 hierboven, vereist het gebruik van sommige diensten die worden aangeboden in allyz een eenmalige registratie en een log-in.

Om u te registreren en de diensten te gebruiken, moet u ten minste 18 jaar oud zijn en bevestigen dat u in Nederland woont.

Door in te loggen bevestig je dat je de Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat. Als voor bepaalde aspecten of diensten van allyz aanvullende voorwaarden, bepalingen of richtlijnen gelden, worden deze tijdens het gebruik meegedeeld.

Als onderdeel van het aanmeldingsproces moet je de registratiegegevens invoeren.  U bent als enige verantwoordelijk voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van uw registratiegegevens en voor elk verzuim om dit te doen. U bent als enige verantwoordelijk voor al het gebruik van de

diensten door u en door iedereen die u toegang geeft tot de diensten. U mag uw aanmeldingsgegevens niet in sublicentie geven, overdragen, verkopen of toewijzen aan derden. Elke poging om dit te doen zal nietig zijn en zal worden beschouwd als een wezenlijke inbreuk op deze voorwaarden waarna uw toegang tot allyz zal worden geblokkeerd . 

6. UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALLYZ

Bij het gebruik van allyz heb je de volgende verplichtingen:

a.       Als u reden heeft om aan te nemen dat uw account niet langer veilig is (bijvoorbeeld verlies, diefstal of onbevoegde bekendmaking of onbevoegd gebruik van uw inloggegevens of computer of mobiele apparaat waarmee u toegang hebt tot de dienst(en)), moet u onmiddellijk het volgende doen:

                                i.           Neem contact met ons op via de onderstaande link om je account te deactiveren. Vragen? Neem contact met ons op | Allyz - Allianz
                               ii.           Wachtwoord opnieuw instellen
                              iii.           Je account opnieuw activeren
                              iv.           Controleer of er geen ongeautoriseerde wijzigingen zijn aangebracht in je account en rapporteer mogelijke problemen om te proberen eventuele kwaadwillige acties op te sporen.

b.       Je bent verplicht om je gegevens en andere informatie die tijdens de registratie is verzameld up-to-date te houden. Als deze veranderen, moeten ze onmiddellijk worden bijgewerkt in allyz.

c.       Je mag geen onwettige handelingen uitvoeren met de hulp van allyz. 

d.       U stemt ermee in geen ongeautoriseerde inhoud of links toe te voegen aan enig deel van allyz. Ongeautoriseerde toegang tot allyz kan leiden tot een schadeclaim en/of een strafbaar feit.

e.       U stemt ermee in om ons schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en onkosten als gevolg van claims van derden, hoe dan ook ontstaan, met betrekking tot uw onbevoegde gebruik van of verstoring van allyz.

f.        In het geval dat u inhoud van allyz downloadt of afdrukt, gaat u ermee akkoord dat u dergelijke inhoud niet zult gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Verder stemt u ermee in dat u dergelijk gedownload materiaal op geen enkele manier zult wijzigen, aanpassen of beschadigen, en/of de bron van dergelijk materiaal verkeerd zult voorstellen als behorend tot een ander dan www.allyz.com/nl/kies-jouw-allyz.

g.       U stemt ermee in om adequate beveiliging te installeren om infectie, virussen, spyware, malware en/of andere schadelijke code te voorkomen op de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot of om gegevens te downloaden van allyz. Dienovereenkomstig zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van een virus of andere malware op uw computerapparatuur, programma's, gegevens of ander materiaal dat uw eigendom is en die het gevolg is van uw gebruik van allyz of het downloaden door u van inhoud van allyz.

Extra verplichtingen wanneer je de allyz Vault gebruikt

Met de allyz Vault functie kunt u een beperkt aantal documentkopieën en andere inhoud uploaden die u op elk gewenst moment wilt kunnen raadplegen (bijv. paspoortkopie, vaccinatiedossier). Door te uploaden, gaat u ermee akkoord dat allyz de inhoud die u uploadt mag opslaan in de applicatie. Als u kopieën van betaalkaarten zoals creditcards in Vault wilt opslaan, houd er dan rekening mee dat u geen gepersonaliseerde beveiligingskenmerken zoals PIN's, TAN's of andere beveiligingskenmerken mag opslaan die kunnen worden gebruikt om betalingen te autoriseren.

U mag geen inhoud uploaden die de veiligheid en integriteit van de technische infrastructuur van Vault of van de in Vault opgeslagen gegevens in gevaar kan brengen. Als u vermoedt dat door u geüploade inhoud schade kan toebrengen aan de technische infrastructuur van Vault, moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen.

Bovendien mag u geen inhoud uploaden die in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder het strafrecht, of met officiële vereisten, of die anderszins inbreuk maakt op de rechten van derden.

Als er een redelijk vermoeden bestaat van een dreigende of daadwerkelijke schending van onze Gebruiksvoorwaarden, evenals in het geval van aanspraken van derden die niet duidelijk ongegrond zijn, hebben wij het recht, rekening houdend met hun legitieme belangen, om te weigeren de dienst(en) geheel of gedeeltelijk aan u te leveren of om deze stop te zetten (met inbegrip van het beëindigen of deactiveren van uw toegang tot allyz en de gerelateerde producten en diensten) en om onwettige inhoud te verwijderen. Wij zullen u onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen van elke beperking van onze service. U bent verplicht om ons onmiddellijk te voorzien van alle informatie die nodig is voor het ophelderen van de feiten en om mee te werken aan het ophelderen van de feiten voor zover dat nodig is. Bovendien vrijwaart u ons tegen eventuele claims van derden en de bijbehorende kosten.

7. GEBRUIK VAN DE INHOUD

Allianz is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendommen in allyz, met inbegrip van alle inhoud die door Allianz wordt geleverd in verband met allyz (“inhoud van allyz”), de software die ten grondslag ligt aan allyz, verbonden systemen, tekst, afbeeldingen, pictogrammen en audio en video die worden gebruikt, indien van toepassing.

Het is u alleen toegestaan om allyz, inclusief de inhoud te openen en te gebruiken in het kader van, en in overeenstemming met, de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en met betrekking tot het gebruik van allyz - in overeenstemming met de functionaliteiten ervan. In dit opzicht verleent Allianz u een beperkt, eenvoudig en niet-overdraagbaar recht om allyz te gebruiken voor de duur van de gebruiksrelatie. 

Behoudens voor zover toegestaan door dwingend recht of deze Gebruiksvoorwaarden, mag je niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allianz:

(a)           de broncode van allyz of een deel daarvan , transformeren, aanpassen, vertalen, reproduceren, publiceren, decompileren, demonteren of reverse-engineeren, of anderszins de broncode ontdekken of daarvan afgeleide werken maken,

(b)          enige allyz-inhoud te gebruiken buiten het bedoelde gebruik in allyz, in het bijzonder voor zover dit niet mogelijk is gemaakt in allyz door overeenkomstige functionaliteit,

(c)           allyz gebruiken voor enigander doel dan het beoogde gebruik (bijv. downloadknop), op te slaan, te reproduceren of door te geven aan derden (bijv. door ze aan te bieden op platformen voor het delen van bestanden, op internet/video-websites of op het internet) peer-to-peer netwerken of om dergelijke handelingen te ondersteunen,

(d)          systematisch Allianz inhoudgebruiken voor doeleinden van hergebruik van het afgeleide (bijvoorbeeld door middel van datamining, robots of soortgelijke programma's voor het verzamelen/extraheren van gegevens),

(e)          auteursrechtvermeldingen, logo's en andere merken of beschermende vermeldingen op de app te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken, of

(f)           allyz gebruiken voor commerciële doeleinden op een manier die concurreert met de allyz website/App. 

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1 De website/App bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons en dat wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten (gezamenlijk "Intellectuele Eigendomsrechten"). Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de inhoud en afbeeldingen. Reproductie is verboden in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 9 (auteursrecht). Niets in deze gebruiksvoorwaarden verleent u enig recht, titel of belang in enige van de Intellectuele Eigendomsrechten op of in enig materiaal dat op allyz is geplaatst, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor het gebruik van de website/App - in dat geval is uw recht om het materiaal van allyz te gebruiken niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en strikt beperkt tot de termijn en de reikwijdte van deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wet- regelgeving met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan allyz, ongeacht vanuit welk rechtsgebied u allyz benadert.

8.2. Alle informatie, ideeën, vragen, opmerkingen, suggesties of materialen die u ons toestuurt ("inzendingen"), elektronisch of anderszins, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Door inzendingen in te dienen, verklaart  u aan ons dat deze vrij zijn van rechten van derden en verleent u ons een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije licentie om de inzending naar eigen goeddunken te gebruiken, te wijzigen, te publiceren, openbaar te maken of te exploiteren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige claim of bewering, op welke grond dan ook, dat een dergelijke licentie niet rechtsgeldig zou zijn verleend.

 

Dit geldt niet voor uw persoonlijk identificeerbare gegevens, informatie die is geüpload in uw Vault of die u met ons deelt via het "contact-us"-formulier.

 

8.3.    Alle andere Intellectuele Eigendomsrechten die geen eigendom zijn van Allianz en die op de website/App staan, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord worden door Allianz.

9. AUTEURSRECHT

Alle informatie, materiaal en concepten op of in allyz zijn het exclusieve eigendom van en onderworpen aan het auteursrecht en andere Intellectuele Eigendomsrechten van ons en/of van anderebedrijven binnen de Allianz Group. Ze mogen niet afzonderlijk worden weergegeven of gereproduceerd. 

10. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

De bescherming van uw gegevens is erg belangrijk voor ons. Voor zover wij persoonlijke gegevens verwerken in het kader van allyz, gebeurt dit uitsluitend in overeenstemming met de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar de volledige Privacyverklaring, die u kunt openen in allyz via de volgende link Privacybeleid | allyz - Allianz.  

11. COOKIES

Ga voor informatie over ons cookiebeleid naar: Cookiebeleid | allyz - Allianz

12. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze Website bevat links naar andere websites van partners, met inbegrip van, maar niet beperkt tot externe dienstverleners, bedrijven van de Allianz Group en aan Allianz gelieerde ondernemingen die sommige van de diensten die aan u zullen worden voorgesteld implementeren ("Externe Websites"). De geleverde diensten en de inhoud van de websites, hulpbronnen of ondersteuning door derden vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van deze partners. Allianz heeft geen controle over de inhoud van Externe Websites, apps, hulpmiddelen of materialen en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid hiervoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit jouw gebruik ervan. De Externe Websites zijn onderworpen aan de aansprakelijkheid van hun respectieve beheerders. Toen de Externe Websites voor het eerst werden gekoppeld, heeft Allianz hun ontwerp en externe inhoud ("externe inhoud") gecontroleerd op bestaande wetsovertredingen. Op dat moment waren er geen wetsovertredingen zichtbaar. Allianz heeft geen enkele invloed op het huidige en toekomstige ontwerp van de Externe Websites en hun inhoud van derden. Het opnemen van links impliceert niet dat Allianz het ontwerp van de gekoppelde externe websites of de gekoppelde, door derde ontwikkelde, content . van Allianz kan redelijkerwijs niet worden verwacht dat het de gekoppelde externe websites voortdurend controleert zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. Indien Allianz zich echter bewust wordt van wettelijke overtredingen, dan zal Allianz de betreffende links onmiddellijk verwijderen. U wordt verzocht om alle (zelfs mogelijk) bestaande wetsovertredingen die u op de Externe Websites ziet, aan Allianz te melden. 

13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Wij zijn aansprakelijk voor schade in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in het geval van een opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting die voor u doorslaggevend was bij het sluiten van het contract. Dit verwijst naar essentiële verplichtingen waarvan de schending het bereiken van het doel van het contract in gevaar brengt, evenals alle verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract voor het gebruik van de website/App en op de naleving waarvan u gewoonlijk mag vertrouwen. Voor zover een schending van een essentiële contractuele verplichting slechts licht nalatig was en niet heeft geleid tot letsel aan leven, lichaam of gezondheid, is het bedrag van schadeclaims beperkt tot de redelijkerwijs voorzienbare schade.

 13.2 Bovendien zijn wij in de volgende gevallen aansprakelijk voor de vergoeding van kosten en schade in overeenstemming met de wettelijke bepalingen:

  • voor verwijtbaar veroorzaakte schade door letsel aan leven, lichaam en gezondheid,
  • in de mate van de veronderstelde garantie,
  • in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse productaansprakelijkheidswet,
  • in geval van opzet en grove nalatigheid,
  • in het geval van een frauduleuze voorstelling van zaken en 
  • in alle andere gevallen van verplichte wettelijke aansprakelijkheid.

13.3 Iedere verdere aansprakelijkheid van Allianz voor schadevergoeding of vergoeding van niet noodzakelijke kosten is uitgesloten - ook in geval van lichte nalatigheid.

13.4 Gebeurtenissen van overmacht die tot gevolg hebben dat nakoming van onze prestatie tijdelijk onmogelijk is, geven Allianz het recht om de nakoming van de verplichting uit te stellen voor de duur van de onmogelijkheid plus een redelijke herstelperiode. Onder "overmacht" wordt met name maar niet uitsluitend verstaan hackeraanvallen, machine- en stroomuitval, onderbreking van datatransmissies.

13.5 Volledige veiligheid kan niet worden gegarandeerd voor gegevensoverdracht via het internet. Allianz garandeert een adequate bescherming van uw gegevens binnen de technische mogelijkheden. Desalniettemin is elke overdracht van gegevens aan allyz op eigen risico.

13.6. Wij zijn niet aansprakelijk voor de nakoming van enige dienst van een derde, noch voor de kwaliteit daarvan, zelfs als deze via deze website/App zijn geboekt/gevonden.

14. TOEGANKELIJKHEID

We streven er altijd naar om ervoor te zorgen dat allyz zonder onderbrekingen beschikbaar is en dat de transmissies foutloos zijn. Vanwege de aard van het internet kan dit echter niet worden gegarandeerd. Ook kan uw toegang tot allyz af en toe worden onderbroken of beperkt worden om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te maken. We zullen proberen de frequentie en duur van dergelijke tijdelijke onderbrekingen of beperkingen zoveel mogelijk te beperken.

De aansprakelijkheidsbepalingen in Clausule 14 blijven onaangetast.

15. VRIJWARING

U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van enige aansprakelijkheid, verlies, claim, schade of kosten, hoe dan ook ontstaan, met betrekking tot uw schending van deze gebruiksvoorwaarden.

16. BEPALINGEN IN STRIJD MET WET- EN REGELGEVING

Indien een deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan heeft dat deel geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige delen. Indien wij nalaten onze rechten of rechtsmiddelen krachtens deze gebruiksvoorwaarden of anderszins af te dwingen, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand door ons van deze of enige andere rechten of rechtsmiddelen.

17. DUUR EN BEËINDIGING

17.1 Termijn

Na voltooiing van het registratieproces wordt een contract voor het gebruik van allyz afgesloten.  Hoe lang je account actief is, hangt af van je status:

a) Voor allyz-leden:

Eenmaal aangemaakt, blijft uw account actief zolang u het actief houdt, door erop in te loggen met inachtneming van de bepalingen van dit artikel 17.

b) Voor allyz plus leden:

Als u een allyz plus lid wordt als gevolg van een promotie of campagne, zal uw allyz plus lidmaatschap de duur hebben zoals bepaald en gecommuniceerd in de relevante promotie of campagne. Zodra de relevante promotie of campagne eindigt, en u niet kunt profiteren van een andere relevante promotie of campagne en/of als u geen actieve, in aanmerking komende, verzekeringspolis heeft zoals beschreven in het artikel hierboven of als u geen betaald lidmaatschap afsluit, zal uw allyz plus lidmaatschap eindigen en wordt u een gewoon allyz Lid, onderhevig aan alle van toepassing zijnde regels.

Als u een allyz plus lidmaatschap koopt tegen betaling, is de termijn van het lidmaatschap geldig voor de periode die werd gespecificeerd bij het afsluiten van het lidmaatschap. Als de termijn afloopt, als u niet kunt profiteren van een andere relevante promotie of campagne en/of als u geen actieve in aanmerking komende verzekeringspolis heeft zoals beschreven in het artikel hierboven, of als u uw betaalde lidmaatschap niet verlengt, zal uw allyz plus lidmaatschap eindigen en wordt u een regulier allyz Lid, onderhevig aan alle van toepassing zijnde regels.

 

17.2 Beëindiging

a) Je mag je allyz-lidmaatschap op elk moment zonder reden beëindigen.

Sluiten van accounts: U kunt uw account op elk gewenst moment sluiten en daarmee het contract beëindigen door ons hiervan op de hoogte te stellen. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via het Contactformulier of door naar uw account te gaan en uw lidmaatschapsinstellingen te wijzigen.

De gevolgen van een dergelijke beëindiging zijn dat u niet langer toegang heeft tot uw allyz account en de bijbehorende online diensten. Wanneer u echter externe diensten heeft geboekt via uw allyz account, zullen deze nog steeds worden uitgevoerd onderhevig aan uw dienstencontract met de externe leverancier.

 

b) We kunnen je lidmaatschap zonder reden beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, maar niet voor het einde van je allyz plus lidmaatschapsperiode.

 

c) Het contract kan buitengewoon en met onmiddellijke ingang worden beëindigd om gegronde redenen. Er is sprake van een gegronde reden als van de opzeggende partij redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij de contractuele relatie tot het einde van de opzegtermijn voortzet, waarbij rekening wordt gehouden met alle omstandigheden van het individuele geval en de belangen van beide partijen worden afgewogen. § Artikel 314 BGB is van overeenkomstige toepassing. Allianz wordt in het bijzonder geacht een gegronde reden te hebben indien 

         i.            in tegenstelling tot wat u beweert, u nog geen 18 jaar oud bent
        ii.            Je bent in ernstige mate in overtreding van je contractuele verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden, vooral als er een vermoeden is van misbruik van de website/app; 
       iii.            U schendt het verbod op overdracht volgens artikel 5;
       iv.            U overtreedt materiële wettelijke bepalingen bij het nakomen van uw betalingsverplichtingen waar deze van toepassing zijn.

d) Houd er rekening mee dat je account niet wordt verwijderd voordat alle diensten definitief zijn geleverd en betaald.  

 

17.3. Inactieve en niet-geactiveerde accounts

a) Inactieve accounts: Als je niet inlogt op je account en deze daardoor 2 jaar inactief wordt, sturen we je een mededeling om je te herinneren aan deze inactiviteit en je de keuze te bieden om je account opnieuw te activeren. Als u uw account niet opnieuw activeert, wordt uw account na 6 maanden vanaf de verzenddatum van de mededeling gesloten.

b) Niet-geactiveerde accounts: wanneer je je registreert op allyz, ontvang je een bevestigingslink waarmee je je account kunt activeren. Als je je account niet onmiddellijk activeert door op de link te klikken, krijg je 15 dagen de tijd om te bevestigen. Tijdens deze periode ontvangt u herinneringen. Als u uw account niet binnen 15 dagen activeert, wordt uw account als onbestaand (d.w.z. niet aangemaakt) beschouwd.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit deze website/App of de materialen ervan, vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens Duitse recht. Het Duitse recht is uitsluitend van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag). De plaats van uitvoering is München. 

Als u een consument bent die zijn gebruikelijke verblijfplaats in de EU heeft, geniet u ook de bescherming van de dwingende bepalingen van het recht van het land waar u woont. U kunt ervoor kiezen om claims in te dienen in verband met deze Gebruiksvoorwaarden die voortvloeien uit consumentenbeschermingsnormen in zowel Duitsland als in de EU-lidstaat waarin u woont.

U kunt ons dagvaarden voor de rechtbank van uw woonplaats of in München. Als wij gerechtelijke stappen tegen u ondernemen, dagvaarden wij u voor de rechtbank van uw woonplaats.

Allianz neemt niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen definitief en volledig de wederzijdse contractuele verplichtingen van de Gebruiker en Allianz.

19. KLACHTEN

Voor klachten of verzoeken kunt u contact opnemen met , Contactformulier: Vragen? Neem contact met ons op | Allyz - Allianz.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst herzien en zijn van kracht vanaf 1st september 2023.